Naslovna Zakoni i propisi Prijava Boravka

Prijava Boravka

1041
0

Novim Zakonom o strancima, svi strani državljani su u obavezi da prijave i registruju svoj boravak u roku od 24 sata nakon ulaska u zemlju.

Ukoliko stranac boravi kod registrovanog davaoca smještaja (hotel, motel, registrovani apartmani itd), registrovani davalac smještaja ima obavezu da Upravi policije MUP-a prijavi i odjavi boravak stranca u roku od 12 časova od momenta registracije tog stranca kod davaoca smještaja.

Ukoliko strani državljanin, neće boraviti kod registrovanog davaoca smještaja, dužan je da sam prijavi i odjavi boravak u roku od 24 časa od momenta stupanja na našu teritoriju.

Prijava boravka obavlja se u policiji ili turističkoj organizaciji. Postupak je brz i jednostavan i prilikom prijave boravka potrebno je priložiti:

Korak 1. Ispunjen obrazac za prijavu boravka. Preuzmite Obrazac 1 ukoliko prijavu vrši sam stranac, odnosno Obrazac 2 ukoliko prijavu vrši davalac smještaja.

Korak 2. Pasoš ili drugi dokument sa kojim je turista prešao granični prelaz.

Korak 3. Podatke o stanodavcu – ime, prezime, jmbg, adresa i broj telefona.

Za vlasnike nekretnina obavezan je list nepokretnosti.

Prijavu i odjavu za dijete podnosi stranac roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na čuvanje, njegu, vaspitanje i obrazovanje.

Nepoštovanje obaveza propisanih zakonom u vezi sa prijavom i odjavom boravka je kažnjivo. Kazna za pravno lice koje je dužno da prijavi i odjavi boravak stranca iznosi od 500 do 3.000 eura. Za prekršaj kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 150 eura do 500 eura, fizičko lice koje pruža usluge smještaja novčanom kaznom od 150 eura do 500 eura, kao i preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura. Novčanom kaznom od 60 eura do 600 eura kazniće se za prekršaj stranac, ako nije ispunio zakonske obaveze u vezi sa prijavom i odjavom boravka.

Važno je reći da strani državljanin neće snositi zakonske konsekvence ukoliko registrovani davalac smještaja ili turistička organizacija ne prijave njegov boravak Upravi policije u zakonski propisanom roku a ako je to bila njihova obaveza, već će policijski službenici u tom slučaju izdati prekršajni nalog tom odgovornom pravnom licu.
Boravišna taksa

Svako lice koje izvan svog prebivališta koristi usluge smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja turistička ili ugostiteljska djelatnost obavezan je platiti boravišnu taksu za svaki dan boravka. Boravišna taksa je paušalni novčani iznos koji pod jednakim uslovima plaćaju domaći i strani državljani.

Smještajnim objektom sa aspekta naplate boravišne takse smatra se: hotel, motel, pansion, turistički apartman, odmaralište, kamp, planinarski dom, soba za iznajmljivanje i svi drugi objekti u kojima se pružaju usluge smještaja.

Naplatu boravišne takse vrši pravno i fizičko lice koje pruža usluge noćenja (davalac smještaja).

Visinu boravišne takse određuje opština svojim propisom.

Stranac koji posjeduje nepokretnost u Crnoj Gori ne plaća boravišnu taksu, s tim što prilikom prijave boravka vlasništvo dokazuje listom nepokretnosti ili drugim vlasničkim dokumentom (U slučaju posjedovanja nekretnine, samo najuži članovi porodice ( otac, majka, sin, ćerka, brat, sestra) ne plaćaju taksu, a svi ostali rođaci, kumovi i prijatelji su dužni platiti punu cijenu boravišne takse).

Maloljetna lica mlađa od 12 godina ne plaćaju boravišnu taksu. Lica od 12 do 18 godina plaćaju 50 % boravišne takse.
Takođe boravišnu taksu ne plaćaju:

1.Lica sa teškim čulnim i tjelesnim smetnjama (slijepi, gluvi,distrofičari,i dr.);
2.Lica upućena na banjska i klimatska liječenja odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od nadležne ljekarske komisije;
3.Lica koja imaju dozvolu za boravak i rad (godišnju i sezonsku);
4.Lica koja neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana;
5.Učesnici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organizuju škole i fakulteti u okviru redovnih programa, održavanja sportskih i kulturnih manifestacija;
6.Strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja taksa;
7.Strani državljani koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći.

Lica koja ne plaćaju boravišnu taksu u obavezi su da podnesu dokaz o ispunjavanju uslova utvrđenih u istom stavu (članska karta, potvrda škole, ljekara, ljekarski uput, i dr.).

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име